När livssituationen förändras får bilen inte vara ett hinder

Det kan vara så att du vill byta bil mitt i avtalsperioden – och det går bra.

”Hur fungerar det här i fråga om avbetalningsfinansiering ?”

Du kan byta bil bara du ser till att hela den återstående avbetalningskrediten återbetalas i samband med bytet. Kontrollera det återstående skuldbeloppetÖppnas i nytt fönster och be om ett bytespris för din bil i bilaffären. Då kan bilaffären betala den återstående skulden till Nordea Finance. Bilaffären skickar på samma gång en kopia av överlåtelsehandlingen och köpebrevet till Nordea Finance, varefter vi skickar certifikatet som ger äganderätt till fordonet direkt till bilaffären efter att vi fått slutlikviden. Om du vill kan du använda mellanskillnaden mellan bytespriset och skulden som handpenning för den nya bilen.

”Jag vill byta leasingbil.”

Om du vill byta bil under avtalsperioden ska du kontakta den affär och bilförsäljare som leasat bilen. Säljaren granskar bilen och fyller i blanketten om hävande av avtalet. Nordea Finance gör upp en hävningskalkyl över bilen och kostnaderna för hävningen av avtalet grundar sig på den.

”Jag vill sälja min avbetalningsbil till en tredje part” 

Du kan också sälja ditt fordon till en tredje part som inte är en bilaffär. Kontrollera då den återstående skulden på din avbetalningskredit i Självbetjäningskanaler med din banks bankkoder eller genom att ringa vår kundtjänst. 

Du ska betala den återstående skulden med samma betalningsuppgifter som avbetalningsraterna innan du säljer fordonet. Därefter skickar vi dig certifikatet. Om du vill att certifikatet som ger äganderätt ska skickas direkt till köparen i stället för till dig, skicka en kopia av överlåtelsehandlingen eller köpebrevet till oss per post eller via Nordea Omaposti

Traficoms överlåtelsehandlingÖppnas i nytt fönster eller köpebrevet måste omfatta detaljerade uppgifter om fordonet, säljaren (avbetalningsgäldenären) och köparen samt både avbetalningsgäldenärens och köparens underskrifter och namnförtydliganden.

”Vad ska jag göra om jag vill överföra avtalet på en annan person?”

Om du vill överföra ditt avbetalnings- eller leasingavtal på en annan person behöver du först fylla i den bifogade ansökan om överföring och skicka den och bilagorna till oss. Vi fattar kreditbeslutet baserat på ansökan och om det är jakande skickar vi det egentliga avtalet om överföring till båda parterna för underskrift. I och med avtalet om överföring förbinder sig den nya innehavaren att betala den återstående skulden i avbetalningsavtalet eller leasinghyrorna i enlighet med villkoren för leasingavtalet.

Observera att om en Trafikkaskoförsäkring har anslutits till avtalet kan den inte överföras med avtalet utan den nya gäldenären ska teckna en ny försäkring för fordonet. Den nya gäldenären ska skicka en kopia på försäkringsintyget då det egentliga avtalet om överföring har undertecknats. 

Överföringen av avtalet tar två till fyra veckor och vi tar ut en överföringsavgift enligt prislistan. Se till att alla betalningsrater i avtalet är betalda när överföringen ska göras.

Om det är fråga om överföring av ett dödsbos avtal behöver vi alla dödsbodelägares samtycke till att överföra avtalet. Skicka ansökan och bouppteckningsinstrumentet samt den avlidnes oavbrutna ämbetsbevis från och med 15 års ålder eller motsvarande aktieägarförteckning som bekräftats av magistraten. 

Fyll i ansökan

  1. Öppna ansökan om överföringÖppnas i nytt fönster här.
  2. Fyll i ansökan noggrant med både den befintliga kundens och den sökandes (den blivande gäldenären) uppgifter. 
  3. Skriv ut ansökan.
  4. Både den befintliga och den blivande gäldenären samt eventuella solidariskt ansvariga personer ska underteckna ansökan.
  5. Lägg till en kopia av båda sidorna på den sökandes körkort som bilaga. Om ansökan har en sökande med solidariskt ansvar ska du även skicka en kopia med båda sidorna av hens körkort.
  6. Skicka ansökan och bilagorna elektroniskt antingen i Nordea Omaposti, som ett meddelande i Nordeas nät- eller mobilbank eller i pappersformat per post. Vi handlägger ansökan snabbare om vi fått den elektroniskt.

Att underteckna avtal elektroniskt

Om beslutet om överföringen är jakande skickar vi avtalet för underskrift elektroniskt om inte annat valts på ansökan. Var och en som ska underteckna avtalet får information om att ett dokument väntar på underskrift. Själva undertecknandet sker i Nordea Omaposti dit du loggar in med din egen banks koder. Som kund hos Nordea kan du också underteckna avtalet i Nordeas nät- och mobilbank. 

När avtalet har undertecknats

För att vi ska kunna genomföra bytet av gäldenär behöver vi förutom det undertecknade avtalet även en kopia på den nya gäldenärens försäkringsintyg. Du levererar en kopia av intyget smidigt som en bilaga till meddelandet antingen genom att logga in i Nordea Omaposti med din egen banks koder eller i Nordeas nät- eller mobilbank. Välj Nordea Finance som ämne för det nya meddelandet. Du kan också be ditt försäkringsbolag leverera intyget direkt till oss.  

Närmare uppgifter om hur du levererar ansökan och bilagorna

Elektroniskt i Nordea Omaposti eller som ett meddelande i Nordeas nät- eller mobilbank. 

  • Välj Nordea Finans som ämne för det nya meddelandet. Skriv i meddelandet vad du skickar in och bifoga en kopia av dokumentet. Skicka meddelandet till oss. 
Per post till: 

Nordea Finans Finland Ab

Beviljande av kredit/Bilfinansiering VO2140 

00020 NORDEA

Jag vill veta det återstående avbetalningsbeloppet

Det är enkelt att kolla det återstående avbetalningsbeloppet i Självbetjäningskanaler med din egen banks bankkoder. Du ser också dina kredituppgifter i Nordeas nätbank efter att du anslutit krediten till nätbanken.

Vår kundtjänst hjälper dig i frågor om slutskuld också per telefon och via Nordea Omaposti. Märk att den återstående skulden på grund av banksekretessen endast kan meddelas till avbetalningsgäldenären.