Allmänna villkor för besök på webbplatsen

Villkor

Läs noggrant igenom dessa villkor innan du besöker Nordea Finans Finland Ab:s webbplats. När du besöker denna webbplats förbinder du dig samtidigt att iaktta villkoren nedan. Utöver dessa villkor kan särskilda villkor tillämpas på de tjänster som används via denna webbplats. Sådana särskilda villkor tillämpas på tjänster såsom nätbanken, nättjänsten, telefontjänsten eTjänsten och OmaLuotto-tjänsten.  

Tjänsteleverantörer

Tjänsterna som tillhandahålls på denna webbplats kan omfatta tjänster av Nordea Finans Finland Ab (Nordea Finans) och av andra bolag i koncernen Nordea Bank AB (publ) (Nordeakoncernen). Benämningen tjänsteleverantör kan här användas för alla bolag i Nordeakoncernen. Information om Nordeakoncernen och koncernbolagen finns på webbplatsen www.nordea.com.

Uppgifter om den huvudsakliga tjänsteleverantören

Namn

Nordea Finans Finland Ab
HemortHelsingfors, Finland
Adress

Aleksis Kivis gata 9, 00020 NORDEA

FO-nummer0112305-3
MomsnummerFI01123053

Finansministeriet har beviljat Nordea Finans koncession nr 18/416/92. Nordea Finans affärsverksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, tfn +358 9 183 151, www.fiva.fi (Öppnas i ett nytt fönster) 

Nordea Finans hör till Finans Finland (FA), Östersjögatan 11–13, 00180 Helsingfors, tfn +358 20 7934 200, www.finanssiala.fi (Öppnas i ett nytt fönster)

Andra tjänsteleverantörer

På denna webbplats kan det för kunden tillhandahållas tjänster av andra tjänsteleverantörer som ingår i eller står utanför Nordeakoncernen. Uppgifterna om dylika tjänsteleverantörer framgår av serviceavtalet eller något annat meddelande som publiceras av tjänsteleverantören.

Innehållet i tjänsten och på denna webbplats levereras ”utan förbindelse som sådant”. Tjänsteleverantören ger ingen garanti för denna webbplats eller innehållet på den. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller stänga av denna webbplats. Tjänsteleverantören svarar inte för några som helst eventuella kostnader, förluster eller skador som användningen av dessa tjänster orsakar, även om tjänsteleverantören eller dess representant skulle ha haft kännedom om ett fel i tjänsten.

Begränsningar som gäller användare och företagande av rättshandlingar

Informationen på denna webbplats kan under inga omständigheter betraktas som en uppmaning att köpa eller sälja, inte heller kan den anses vara en rekommendation från någon tjänsteleverantör, om inte annat uttryckligen meddelas. Detsamma gäller alla områden där lagen inte tillåter att anbud, uppmaningar eller rekommendationer framställs. Denna webbplats och informationen på den riktar sig enbart till Finland, om inget annat uttryckligen har avtalats eller meddelats separat. Informationen som ges på denna webbplats kan under inga omständigheter anses vara ett anbud som är bindande för anbudsgivaren, om inget annat har avtalats eller meddelats separat. Informationen på denna webbplats är inte ett anbud att sälja eller köpa värdepapper eller andra finansiella instrument, och inte heller ett råd eller en uppmaning att vidta dessa åtgärder om inte annat avtalats separat. De rättshandlingar som företas med Nordea Finans grundar sig alltid på ett separat tjänsteavtal.

Information som tagits fram av tredje part

Länkarna på denna webbplats är endast avsedda som informativa. Tjänsteleverantören ansvarar inte för material som tredje part tagit fram eller publicerat och till vilken det eventuellt finns en länk på denna webbplats. Innehavaren av länken meddelar på sin webbplats de lagstadgade uppgifterna om sig själv, och tjänsteleverantören ansvarar inte för avsaknad av eller bristfällighet i dessa uppgifter.

E-post

De som använder webbplatsen påminns om att sekretess inte kan garanteras för e-postmeddelanden som sänds via allmänna datanät. Användare bör inte förmedla personuppgifter eller annan känslig information till Nordea Finans per e-post. Nordea Finans eller annan tjänsteleverantör är inte skyldig att genomföra uppdrag eller servicebegäran som skickats per e-post. Nordea Finans har rätt att på kundens begäran skicka allmän information per e-post till den e-postadress som kunden angett. Nordea Finans ansvarar inte för skada som orsakats till följd av att meddelanden skickats via allmänna datanät.

Immateriella rättigheter

Äganderätten och upphovsrätten © till denna webbplats och alla övriga immaterialrättigheter innehas av de bolag som ingår i Nordeakoncernen eller av annan instans som anges separat. Alla rättigheter förbehålls i alla länder. Det är förbjudet att utan tillstånd av ägaren till rättigheterna publicera, kopiera, överföra eller förvara innehållet på denna webbplats eller en del av det, med undantag för att förvara innehållet på dator eller skriva ut det för personligt bruk. Materialet får citeras enligt den finska upphovsrättslagen (404/1961). När materialet citeras ska källan alltid nämnas. Varu- och affärsmärken som finns på webbplatsen får emellertid inte kopieras, publiceras eller distribueras vidare utan skriftligt tillstånd av Nordea Finans.

Tillämplig lag

På dessa villkor tillämpas finsk lag.