Finansiell leasing

Finansiell leasing är hyrning av fordon där ditt företag endast betalar för användningen av bilen.

I finansiell leasing är månadsraterna fasta och du betalar bara för användningen av bilen.

Finansiell leasing är hyrning av fordon där ditt företag endast betalar för användningen av bilen. Service ingår inte i hyran. I finansiell leasing avtalas ett restvärde för fordonet och kunden står för riskerna gällande restvärdet. Efter avtalsperioden säljs fordonet oftast till en bilaffär. Om köpepriset är högre än det avtalade restvärdet får kunden den överskjutande delen av köpepriset och om köpepriset är lägre än restvärdet debiteras skillnaden av kunden.

 

Finansiell leasing har följande egenskaper:

 • Långsiktigt leasingavtal på 2–5 år för nya bilar
 • En förmånlig Trafikkasko-försäkring kan anslutas till månadsraten

 • Mellanskillnaden mellan försäljningspriset och restvärdet krediteras kunden. Om mellanskillnaden är negativ debiteras den av kunden.

 • Kunden ansvarar för bilens restvärde när avtalet upphör

 • Inga kilometerbegränsningar

 • Fast månadshyra som inte omfattar service

 • Den första hyran är 10-20 % av priset på den nya bilen

 • Bilen står som säkerhet

Fördelar för ditt företag med finansiell leasing:

 • Ditt företag binder inget kapital i fordonen utan betalar endast för användningen.
 • Leasingbilar belastar inte företagets balans eftersom hyran bokförs som kostnad i resultaträkningen.
 • Man kan fritt välja var bilen köps samt märke och modell.
 • Man kan byta bil under avtalsperioden.
Avtalsändringar och fakturering

Avtalsändringar och fakturering

Fakturering av hyror

Leasinghyrorna faktureras varje månad eller med tre månaders mellanrum på förhand med en faktura som skickas per post. Om bilen försäkrats med A1-Trafikkasko, faktureras försäkringspremierna på samma faktura som hyrorna. I finansiell leasing är hyran fast. 

E-faktura

Ditt företag kan använda e-fakturering. Om du vill övergå från pappersfakturering till e-fakturering, meddela då företagets e-fakturaadress och operatörskod till vår kundtjänst.

Hävning av leasingavtal

Om du vill kan du sälja bilen under avtalsperioden. Du ska då hitta en ny köpare som ger ett köpeanbud till gängse pris för bilen. Bilens specifikationsuppgifter och köpepris ska anges i köpeanbudet. Du som bilens innehavare och den nya ägaren godkänner köpeanbudet genom att underteckna det.

Köpeanbudet ska skickas till vår kundtjänst för godkännande. Vi skickar ett motanbud till köparen om anbudet godkänns. Om köpepriset är större än Nordea Finans fordran får du hyresåterbetalning för skillnaden. Om köpepriset är mindre än Nordea Finans fordran faktureras skillnaden av dig.

Registerutdragets anmälningsdel skickas till den nya ägaren efter att köpepriset i sin helhet betalats till Nordea Finans.

Avtalet kan också överföras på ett annat företag eller en privatperson, se punkten om överföring av avtal.

Avtalande om betalningstid

Kontakta vår kundtjänst per telefon eller via nätbankens kundpost om du vill komma överens om betalningstider. På grund av banksekretessen kan vi inte avtala om frågor i anslutning till krediten via öppen e-post.

Ändring av förfallodagen

Kontakta vår kundtjänst om du vill ändra förfallodagen för betalningsraterna i leasingavtalet. Vi tar ut en avgift enligt prislistan för ändring av fakturans förfallodag.  

Överföring av avtalet på ett annat företag eller en annan person

 Vi kan överföra ditt leasingavtal på ett annat företag eller en annan person. Som fordonets innehavare ansvarar du för att skaffa en ny gäldenär eller leasetagare. Överföring av avtalet kräver ett positivt kreditbeslut av Nordea Finans för den nya gäldenären eller leasetagaren. Den nya innehavaren förbinder sig då att betala den återstående skulden eller hyrorna enligt villkoren för leasingavtalet.

De avtalsenliga betalningsraterna ska vara betalda vid överföringstidpunkten. Om en A1-Trafikkaskoförsäkring har anslutits till avtalet kan den inte överföras med avtalet utan den nya leasetagaren ska teckna en ny försäkring för fordonet. Observera att det kan ta 2–4 veckor att överföra avtalet.

Gör så här:

 1. Öppna ansökningsblanketten för överföring på fliken Blanketter.
 2. Fyll noggrant i alla punkter i ansökan.
 3. Skriv ut ansökan.
 4. Skicka den undertecknade ansökan samt en kopia av den nya gäldenärens körkort till oss per post eller e-post.
 5. Skicka ansökan per e-post till: A1-luottotiimi@nordea.com
 6. Skicka ansökan per post till: Nordea Finans Finland Ab, Kreditteamet/Bilfinansiering/VU5193, 00020 NORDEA.

Observera att den person som undertecknar avtalet i företagets namn måste ha firmateckningsrätt enligt handelsregistret. För överföring av avtalet tar vi ut kostnader och provisioner enligt prislistan.

Leasinghyran i beskattningen

Ditt företag kan avdra hela hyresbeloppet som kostnader i beskattningen. Momsen dras av på varje leasinghyra.

Ska du åka utomlands med bilen?
Byte och försäljning av bil
Ändringar i registreringen
Besiktning av leasingbilen
Upphörande av avtal om finansiell leasing och återlämnande av bilen
Försäkring
Prislista