Identifiering av företagskunder

Förtroende utgör grunden för finansieringsverksamheten

Bankens verksamhet bygger på förtroende som skapas genom bra service, kundkontroll och rätta lösningar.

Vi vill känna våra kunder för att kunna ge bättre service. Även lagstiftningen förpliktar banken att genomföra kundidentifiering och -kontroll. Bankens verksamhet bygger på förtroende som skapas genom bra service, kundkontroll och rätta lösningar. Vi vill känna våra kunder för att kunna ge bättre service. Även lagstiftningen förpliktar banken att genomföra kundidentifiering och -kontroll.

Företagskunder identifieras med hjälp av ett dokument från en tillförlitlig källa, såsom handelsregistret. Handelsregisterutdraget får vara högst 3 månader gammalt. Dessutom kontrolleras identiteten av företagets representant i en identitetshandling som banken godkänner.

Utöver identitetsuppgifterna ska banken ha tillräcklig information om bland annat företagets ägare, affärsverksamhetens art och omfattning, affärspartner, ekonomiska ställning, behov av banktjänster och syfte med användningen av tjänsterna. Därför kan banken ställa frågor till kunden bland annat om användningen av banktjänster, transaktionsbelopp på kontot samt om ursprunget av och användningsändamålet för de medel som sätts in på kontot.

Lagstiftningen i Finland förutsätter att banken också ska veta om en kund är en person i politiskt utsatt ställning eller en sådan persons familjemedlem eller bolagspartner. För våra företagskunder innebär detta att banken reder ut huruvida det bland företagets ägare eller representanter finns personer i politiskt utsatt ställning som måste beaktas i företagets bankärenden. Dessutom ska banken identifiera företagskundernas verkliga förmånstagare, det vill säga de privatpersoner som äger minst 25 procent av företaget eller på annat sätt har bestämmanderätt i företaget. Banken måste samla in grunduppgifter om dessa personer och vid behov kontrollera identiteten i en identitetshandling.

Om banken inte får de uppgifter som behövs eller tillräckliga uppgifter till stöd för ett kundförhållande eller en affärstransaktion ska banken enligt lagen vägra att etablera kundförhållandet eller utföra transaktionen. Alla uppgifter och dokument som kunden gett banken behandlas konfidentiellt i enlighet med de finska bestämmelserna om banksekretess.